Despacho Torres Díaz e Cia S. L. P. • +34 981 12 10 86 • despacho@abogadostorresdiaz.com
 • es
 • gl

Áreas

Áreas de Actuación

Despacho Torres Díaz y Cia S. L. P. – Avogados na Coruña

Complementamos o asesoramento xurídico co análise fiscal, financeiro e contable cando é preciso e mantemos colaboración con outros profesionais, para ofrecer un servizo integrador como resultado do traballo en equipo. A nosa experiencia permítenos abordar con solvencia asuntos relativos ás seguintes áreas do Dereito:

 • Dereito de Sucesións
 • Dereito de Familia
 • Arrendamentos Urbanos e Rústicos
 • Propiedade Horizontal
 • Contratación
 • Responsabilidade Civil Contractual e Extra contractual
 • Responsabilidade por Vicios construtivos
 • Reclamacións de cantidade
 • Indemnizacións derivadas de Accidentes de Tráfico
 • Dereito Civil de Galiciaa

 • Asesoramento na Constitución de Sociedades e Operacións Societarias
 • Asesoramento e Planificación Empresarial
 • Asesoramento nos procesos de crise patrimonial da empresa
 • Negociación e preparación de documentos
 • Impugnación de Acordos Societarios
 • Exercicio de Accións de Responsabilidade
 • Disolución e liquidación de Sociedades
 • Dereito Penal económico e empresarial

 • Dereito penal económico e da empresa (Patrimonial, Concursal, Societario, Fiscal, Propiedade intelectual e industrial).
 
 • Imprudencias profesionais, incluidos os accidentes laborais.
 • Delitos contra a seguridade do tráfico: alcoholemias, exceso de velocidade, desobediencia á autoridade, conducción temeraria …
 • Dereito penal medioambiental e urbanístico.
 • Falsedades documentais.
 • Protección penal de dereitos fundamentais, do dereito ó honor e outros dereitos da persoa.
 • Exercicio ao dereito de defensa ou de acusación en calquera ámbito do dereito penal.

Asesoramento e asistencia xurídico-laboral a empresas.

 • Asesoramento, Preparación, Tramitación e Dirección Xurídica de Procedimentos Concursais
 • Desempeño do Cargo de Administrador Concursal a través da sociedade Torres Díaz, Sanjurjo y Barral SLP

 • Expropiación Forzosa
 • Urbanismo
 • Procedemento Administrativo Sancionador
 • Responsabilidade Patrimonial das Administracións Públicas

 • Asesoramento fiscal integral e elaboración de informes.
 • Preparación de declaracións, liquidacións e autoliquidacións tributarias.
 • Preparación de recursos en vía administrativa e económico-administrativa.
 • Dirección xurídica de recursos contencioso-administrativos en todas as instancias xudiciais.

 • Rexistro de marcas, nomes comerciais, patentes, modelos de utilidade, deseños, dereitos de propiedade intelectual e nome de dominio en calquera país do mundo.
 • Mantemento en vigor das inscricións rexistradas.
 • Defensa dos dereitos de propiedade industrial e intelectual e dominios fronte a ataques e/ou infracción dos mesmos en calquera país do mundo.
 • Defensa dos nomes de dominio en calquera país do mundo.
 • Asesoramento en materia de Propiedade Industrial, Propiedade intelectual, Competencia Desleal, Publicidade, Protección de Datos, Dominios e Novas Tecnoloxías, en calquera país do mundo.

Mediación Civil e Mercantil